FuZhou Borni Pharmaceuticals Sci.

Website: www.borni.com.cn Booth No./ Số Booth: C2

*Tech. C.I. đã được thành lập ở rồ I cùng với
đầu tư toàn bộ RMB 120 triệu đô, nhờ một nhà máy tuân theo đúng GMP..và ECP
Standard, cung cấp API cho người, API cho động vật và các chất dẫn truyền thức ăn.
Chỉ cần nêu tên một số làđược.Để tìm thêm các sản phẩm, hãy liên lạc:
www.borni.com.cn
Fuzhou Borni Pharmaceutical Sci.&Tech. Co.,Ltd. was established in 2005 with to
tal investment RMB 120 million, owing a factory complying with GMP & EUGMP St
andard. We provide
API for human, API for animals and food/ feed additives. The
below table is to name just a few. For more products, please link:
www.borni.com.cn.

API for
Human
API for
animals
food additives Feed additives Chemical
products
Netilmicin
Sulfate
Tylosin Yeast
β-Glucan70%/80%
Chlortetracycline
Hcl
Heavy
Magnesium
Oxide
Clindamycin Ivermectin;
Monensin
Yeast Powder Lipase Eucalyptol
Arorvastatin Tilmicosin;
Florfenicol
PQQ Sodium Protease Zeaxanthin
Powder
Spiramycin Salinomycin PQQ Acid Phytase Dextrose
Anhydrous
Citicoline Midecamycin;
Meleumycin
Vitamin K2
MK-7 Powder
Amylase Potassium
Chloride
Tetracycline Paracetamol Vitamin K2 MK-7
OiL
Bacitracin Zinc Zinc Gluconate
Cefixime;
Cefdinir
Vitamin B1/B2
/B6/B12/A/D3/E
Vitamin B1/ B2
80%/B6/B12/D2/
D3/K1/K3
Tetracycline
Hydrochloride
Sodium
BicarbonateBP