Việt Nam, Indonesia và kế hoạch mở cửa biên giới tháng 3 và tháng 4 Các công ty quốc tế đã xác nhận tham gia Triển Lãm ILDEX.